Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er ”Den Gamle Biograf”. Foreningen har hjemsted i Mariager Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at forestå restaurering, indvendig vedligeholdelse og daglig drift af ”Kino-bygningen”.

§ 3
Som medlemmer kan optages alle, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemsskabet vil give adgang til et eller flere af de arrangementer, der foregår i huset, til reduceret pris.

§ 4
Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen og opkræves hvert år umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

§ 5
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode. Hvert år på generalforsamlingen er maksimalt 4 medlemmer af bestyrelsen på valg og kan genvælges for en ny to-årig periode.

§ 6
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsdagsorden. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens indkaldelse, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Dagsorden skal foreligge.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer inkl. formand eller næstformand er til stede. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på møderne. Protokollen underskrives af formanden og sekretæren.

Over foreningens indtægter og udgifter føres der en kassebog med dertil hørende bilag.

§ 7
Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to generalforsamlingsvalgte revisorer (suppleanter), der vælges for 1 år ad gangen.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør være rentebærende.

§ 8
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningsanliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse af dagsorden i den lokale presse.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne, når mindst 15 medlemmer ønsker dette. Indkaldelsen sker med sædvanlig varsel.

§ 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer samt 2 suppleanter.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 11
Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent og beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal af de givne stemmer.

§ 12
Beslutning om vedtægtsændringer samt foreningens opløsning kræver mindst 2/3 af medlemmernes tilslutning eller simpelt stemmeflerhed på en efterfølgende ekstra-ordinær generalforsamling. Eventuelle frie aktiver ved foreningens opløsning tilfalder kulturelle aktiviteter for børn og unge i Mariager Kommune, efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

§ 13
Foreningen tegnes og forpligtes ved underskrift af den fungerende formand. Foreningens formand kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetaling og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Ovennævnte vedtægter er forelagt og godkendt på stiftende generalforsamling den 12/6 1985.
§ 7 ændret ved ekstraordinær generalforsamling juni 2004

Mogens Bøgild, sekretær

Vores sponsorer